Sensapp
december 14, 2023

Sensapp stolt projektpartner för att skapa en Åldersvänlig bygd 

Nu ska sensorer för automatiskt fallskydd testas i lägenheter på Norrtulls vård- och omsorgsboende.

Vinnova har beviljat Vingåkers kommun och övriga projektparter finansiering för projektet Ekosystem för en åldersvänlig bygd som är det tredje steget i programmet Utmaningsdriven innovation. Det övergripande syftet med programmet Utmaningsdriven innovation är att bidra till långsiktiga lösningar på samhällsutmaningar för att uppnå de sjutton hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Syftet med steg 3 är att implementera resultaten från tidigare steg, i verklig miljö och sprida lösningarna brett med syfte att uppnå en systemförändring.

https://www.vingaker.se/aktuell-information/50-miljoner-till-samverkansprojektet-ekosystem-for-en-aldersvanlig-bygd/